کشت و برداشت زعفران

ابتدا از نحوه کاشت زعفران شروع می کنیم و از انتخاب زمین مناسب کشت زعفران و مباحث دیگر صحبت می کنیم و آبیاری زعفران و زمان برداشت زعفران هم بررسی می کنیم.

زعفران از جمله گیاهانی است كه ازدیاد آن از طریق پیاز ( كُرم ) صورت می گیرد. به لحاظ این كه پس از كاشت اولیه مدت 7 – 10 سال متوالی محصول می دهد، مرحله کشت زعفران منحصراً در سال اول انجام می گیرد و طی سال های بعد تنها عملیات مربوط به مراحل داشت و برداشت زعفران اجرا می شود.خاك مساعد معمولاًَ شنی رسی بعلاوه مقداری كود حیوانی (2 تا 3 هفته قبل از كاشت 25 تا 30 تن در هكتار) می باشد.

(بیشتر…)

خرید زعفران
خرید زعفران
خرید زعفران