هر مثقال چند گرم است؟

هر مثقال چند گرم است؟ یا یک مثقال چند گرم ؟...

Message Us on WhatsApp