زعفران برای مصرف خانگی در بسته های یک تا پنج مثقال می باشد. بسته بندی کریستالی و وکیوم از رایج ترین نوع بسته بندی برای این زعفران می باشد.

Showing 1–9 of 43 results