مطالب سایت

قاینات تولیدکننده نخست زرشک در کشور

مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت: این شهرستان با چهار هزار و ۲۳۳ هکتار باغ زیرکشت زرشک، تولیدکننده نخست این محصول…

تصاویر حضور گردشگران تهرانی در مزارع قائنات

صبح امروز(پنج شنبه)۵۰نفر از گردشگران تهرانی وخبرنگاران خراسان جنوبی به منظور بازدیداز مزارع زعفران قاینات به این شهر سفر کردند.