برداشت زعفران

آبان ماه که می شود مناطق مختلف خراسان جنوبی...